Olika typer av nätverk

När man skaffar en dator måste man koppla upp sig mot någon form av nätverk. Alla nya datorer som säljs har inbyggda nätverkskort med ett operativsystem (t.ex. Windows).

Nätverk

De olika nätverken kan vara världsomspännande eller lokala. Tre datorer kan kopplas ihop liksom miljontals. Här följer en kort presentation av de vanligaste typerna vars beteckning beror på hur stort område de sträcker sig över.

  • WAN eller Wide Area Network är ett världsompännande nätverk som täcker hela eller delar av världen med många mindre nätverk ihopkopplade.
  • MAN eller Metropolitan Area Network, är ett större nätverk som består av flera lokala ihopkopplade nätverk. Vanligast kallas dessa för stadsnät eller campusnät. Denna typ är inte lika vanligt förekommande utan MAN-nätverk klassas mestadels som WAN.
  • LAN eller Local Area Network (lokalt nätverk) är ett mindre datornätverk som kan sträcka sig över exempelvis ett kontor eller ett hem. Enheterna är för det mesta ihopkopplade med en router eller en switch.

Uppbyggnaden av ett nätverk, s.k. topologier

Med en topologi menas en beskrivning av hur nätet ser ut fysiskt (hur kablar är dragna) och hur det ser ut logiskt. De tre topologierna som används är: bussnät, stjärnnät och ringnät.

Bussnät består av en lina/kabel till vilken de olika datorerna är kopplade med varsin lina. Fördelen är att det är billigt att installera. Nackdelen är att datorerna är beroende av backbonekabeln, den kabel som de andra datorerna är kopplade till. Detta medför att bara en dator åt gången kan komma ut på linan, vilket medför ett långsamt nät.

I stjärnnätet kopplas till datorerna till en s.k. hub som bildligt kan liknas vid hjulet, där navet är en hub och ekrarna är datorerna. Fördelarna är att det är billigt att installera också, samt att de övriga datorernas hastighet inte påverkas i större utsträckning om flera datorer är uppkopplade. Idag ersätts huben med en s.k. switch som känner igen en specifik dator och tilldelar data till denna.

Ringnätet är minst vanligt. Där är datorerna kopplade till varandra i en ring, dvs dator mot dator utan central enhet. Nackdelen är att bryts kopplingen på ett ställe, bryts hela cirkeln.